arrow
arrow

Celem realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla nas!” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy oraz podnoszenie ich kwalifikacji.
Termin realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12.2019
Ze wsparcia Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami mogą skorzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnikom projektu zaproponujemy:

 • diagnozę predyspozycji społeczno-zawodowych, w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia WHO (ICF),
 • doradztwo zawodowe,
 • asystę trenera pracy w całym procesie rekrutacji,
 • wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,

Jakie są nasze zamierzenia:

 • przeprowadzenie diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych dla 480 osób (ICF),
 • doprowadzenie do zatrudnienia minimum 320 osób w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy,
 • opracowanie elektronicznego systemu monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • promowanie osób z niepełnosprawnościami, jako wartościowych i kompetentnych pracowników.

 Celem realizacji zadania publicznego pod tytułem „Praca dla nas!” jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

Termin realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12.2019
Ze wsparcia Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami mogą skorzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Uczestnikom projektu zaproponujemy:

 • diagnozę predyspozycji społeczno-zawodowych, w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia WHO (ICF),
 • doradztwo zawodowe,
 • asystę trenera pracy w całym procesie rekrutacji,
 • wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb,

Jakie są nasze zamierzenia:

 • przeprowadzenie diagnozy predyspozycji społeczno-zawodowych dla 480 osób (ICF),
 • doprowadzenie do zatrudnienia minimum 320 osób w strukturach Urzędu Miasta st. Warszawy,
 • opracowanie elektronicznego systemu monitorowania przebiegu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • promowanie osób z niepełnosprawnościami, jako wartościowych i kompetentnych pracowników.

 

 

 

 

 

 

Regulamin projektu  
i regulamin rekrutacyjny 

 

 „Praca dla Nas!” 

 

 

 Podział strony 

Słownik pojęć 
 

Realizator zadania publicznego 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON 

Projekt 

Zadanie publiczne pod tytułem „Praca dla Nas!” 

Biuro projektu 

02-823 Warszawa, ul. Mortkowicza 5 

Kandydat na uczestnika projektu 

Osoba, która chciałaby uczestniczyć w projekcie, ale nie została jeszcze do niego zakwalifikowana  

Uczestnik projektu 

Osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do projektu 

 

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad, warunków i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektu. 

Informacje podstawowe 

§ 1 

 1. Realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, którego siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Jakuba Mortkowicza 5. 

 1. Projekt w 100% finansowany jest z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. 

 1. Realizację projektu nadzoruje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.  

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Główny cel projektu 

§ 2 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia minimum 320 osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) z różnymi niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy (wejście/powrót na rynek pracy). 

Okres realizacji projektu 

§ 3 

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 1. Projekt realizowany będzie w trybie ciągłym. 
   
   

Grupa docelowa projektu 

§ 4 

 1. Grupę docelową projektu stanowi 480 osób niepełnosprawnych (kobiet i mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, niepracujących.  

 1. Powyższe założenie projektu oznacza, że uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

 1. w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku aktywności zawodowej, 

 1. jest osobą niepracującą,  

 1. posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

 1. spełnia dodatkowe warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 1. Uczestnikiem projektu może być tylko taka osoba, którą można zidentyfikować i uzyskać od niej dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla której planowane jest poniesienie określonego wydatku. W związku z powyższym kandydat na uczestnika projektu musi podać dane osobowe, których zakres uwzględnia formularz rekrutacyjny, o którym mowa w § 5 Regulaminu. 

 1. Spełnienie warunków kwalifikowalności uczestnika w projekcie bada się na dzień przystąpienia danej osoby do projektu. 

 1. O spełnieniu warunków kwalifikowalności kandydata na uczestnika projektu decydować będzie personel projektu na etapie procesu rekrutacyjnego. 

 

Proces rekrutacji 

§ 5 

 1. Każdy kandydat na uczestnika projektu musi spełniać warunki kwalifikowalności określone w niniejszym Regulaminie. 

 1. Kandydat na uczestnika projektu wypełnia formularz rekrutacyjny, składa określone w nim oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami. 

 1. Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

 1. Formularz rekrutacyjny jest dostępny: 

 1. na stronie internetowej www.wazon.org.pl  

 1. w biurze projektu, 

a także na spotkaniach informacyjnych o projekcie. 

 1. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić, podpisać a następnie dołączyć do niego niezbędne dokumenty  
  i dostarczyć do biura projektu. 

 1. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy: 

 1. złożyć osobiście w biurze projektu,  

 1. przesłać pocztą tradycyjną lub  

 1. przesłać pocztą elektroniczną (dopuszczalny wyłącznie skan dokumentów). 

 1. Dokumenty rekrutacyjne będą podlegały weryfikacji przez personel projektu. 

 1. W sytuacji stwierdzenia braków lub nieścisłości w przesłanych dokumentach, personel projektu podejmie działania zmierzające do skontaktowania się z kandydatem na uczestnika projektu i poinformuje go o uwagach do przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jednocześnie uzgadniając termin na ich uzupełnienie lub skorygowanie. 

 1. Jeżeli w uzgodnionym terminie kandydat na uczestnika projektu nie uzupełni lub nie skoryguje dokumentów rekrutacyjnych, nie podejmując jednocześnie próby kontaktu z Beneficjentem, zostanie skreślony z listy kandydatów na uczestników projektu. 

 1. Kandydaci na uczestników projektu, którzy dostarczą kompletne i poprawne dokumenty rekrutacyjne, po ich zweryfikowaniu przez personel projektu zostaną wpisani na listę kandydatów do projektu. 

 1. W formularzu rekrutacyjnym uczestnik projektu określa preferowany kanał komunikacyjny (telefon, e-mail) i zobowiązuje się tym samym, że w okresie udziału w projekcie kontakt z nim będzie tym kanałem możliwy i skuteczny. 

 1. O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik projektu zostanie poinformowany wybranym kanałem komunikacyjnym. 

 1. Dobór kandydata do udziału w projekcie, będzie uzależniony od stopnia zaawansowania realizowanego wsparcia i możliwości udzielenia nowemu uczestnikowi projektu pomocy z zachowaniem jej wysokiej jakości i kompleksowości. 

 1. Za rezygnację z udziału w projekcie uznaje się sytuację gdy: 

 1. uczestnik nie nawiąże kontaktu z trenerem pracy, doradcą zawodowym lub psychologiem, lub kontakt z nim będzie utrudniał realizację projektu 

 1. uczestnik złoży na piśmie informację o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 

 1. uczestnik projektu naruszy inne warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 1. O pozbawieniu danej osoby statusu uczestnika projektu, personel projektu poinformuje go wybranym kanałem komunikacyjnym. 

 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami 

§ 6 

 1. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

 1. Zgodnie z założeniami projektu 62.5 % uczestników projektu stanowić będą kobiety, ponieważ borykają się one m.in. z narzuconą im rolą społeczną oraz stereotypizacją. 

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego 

§ 7 

 1. W ramach I etapu realizacji wsparcia przeprowadzona zostanie identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego uczestnika projektu. 

 1. Diagnoza predyspozycji zawodowych składa się z: 

 1. oceny predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym, której celem jest określenie ogólnych kompetencji miękkich, w tym komunikacyjnych, cech osobowości  
  i ogólnych zdolności uczenia się i nabywania umiejętności, a także motywacja do podjęcia zatrudnienia i uczestniczenia w życiu społecznym. 

 1. diagnoza sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy, której celem jest zweryfikowanie, jakiego rodzaju pracę może wykonywać uczestnik projektu, czy jego ograniczenia wynikające z niepełnosprawności utrudniają bądź wykluczają określony rodzaj aktywności zawodowej. Diagnoza przebiega dwuetapowo: diagnostyka podstawowa polega na zebraniu podstawowych informacji o uczestniku projektu, ustaleniu przeciwwskazań do przeprowadzenia testów oraz docelowe przeprowadzenie testów funkcjonalnych. 

 1. wykonanie prób pracy, czyli badanie, które kładzie nacisk na rozmaite techniki symulacyjne, które możliwie wiernie oddają realną sytuację pracy i są szczególnie trafne w przewidywaniu efektywności na konkretnym stanowisku. Każdy uczestnik projektu będzie wykonywał od 2 – 4 prób pracy w zależności od możliwości fizycznych, predyspozycji oraz aspiracji zawodowych. Ilość wykonywanych przez osobę prób pracy zależy od rodzaju prób na jakie jest kierowana. 

 1. Wywiad z doradcą zawodowym. 

 1. Po przeprowadzeniu testów opracowana zostanie diagnoza kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i sprawności fizycznej umożliwiająca wytyczenie kierunku wsparcia i rozwoju zawodowego – w formie Indywidualnego Profilu Kategorialnego. 

 1. Szacowany czas trwania wsparcia – 6 godzin. Udział uczestnika projektu w tym etapie jest obligatoryjny, ponieważ diagnoza kompetencji określa dalszy kierunek udzielanego wsparcia. Nierozpoczęcie lub przerwanie udziału w diagnozie jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnika z udziału w projekcie. 

 1. Czas i miejsce realizacji wsparcia ustala z uczestnikiem projektu personel projektu. 

 1. W sytuacji, gdy uprzednio ustalony termin realizacji wsparcia nie będzie mógł być przez którąkolwiek ze stron dotrzymany, wspólnie ustalony zostanie inny dogodny i realny termin realizacji wsparcia. 

 1. Uczestnik projektu na miejsce realizacji wsparcia przyjeżdża we własnym zakresie. 

Szkolenie 

§ 8 

 1. W ramach projektu 375 uczestników będzie miało możliwość skorzystania z następujących szkoleń: 

 • Szkolenia uzupełniające lub podwyższające kompetencje zawodowe  

 • Szkolenia umożliwiające uczestnikom nabycie kluczowych umiejętności  

 1. Szkolenia będą dostosowane do zdefiniowanych wspólnie z doradcą zawodowym potrzeb uczestnika 

 1. Szkolenie będzie realizowane przez instytucję szkoleniową zewnętrzną w stosunku do Realizatora zadania publicznego. 

Pośrednictwo pracy 

§ 9 

 1. Pośrednictwo pracy realizowane będzie przez trenerów pracy i doradcę zawodowego. 

 1. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i będzie nieodłącznie towarzyszyć każdej formie aktywizacji uczestników projektu. 

 1. Do zadań trenera pracy należy: 

 1. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Urzędu Miasta St. Warszawy, biur oraz urzędów dzielnic odpowiedzialnymi za rekrutację nowych pracowników; 

 1. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania tych miejsc pracy; 

 1. przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu w celu zebrania informacji ntemat poszukiwanej przez niego pracy; 

 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w miesiącu, rozmowy z uczestnikiem projektu w celu weryfikacji oczekiwań i możliwości podjęcia pracy; 

 1. udzielanie uczestnikowi projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania; 

 1. asystowanie uczestnikowi projektu w procesie rekrutacyjnym, przy podpisaniu umowy oraz w razie potrzeby w miejscu pracy (maksymalnie 3 miesiące od daty podpisania umowy); 

 1. dystrybucja wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy; 

 1. dobór kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami  
  i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami sugestiami komórki zatrudniającej, na podstawie przeprowadzonej każdorazowo analizy celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy, dokonanej samodzielnie, z udziałem doradcy zawodowego; 

 1. pozyskiwanie informacji o lokalnym rynku pracy, jak: liczba, rodzaje i formy prawne podmiotów zatrudniających, ich potrzeby kadrowe, tendencje zatrudnienia, możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamika rozwoju lokalnego rynku pracy, zapotrzebowanie na usługi związane z prowadzeniem pośrednictwa pracy, zaplecze kadrowe lokalnego rynku; 

 1. przechowywanie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy i podmiotach zatrudniających. 

 1. Po zakończonym procesie rekrutacji, każdy uczestnik projektu otrzyma kontakt do jednego trenera pracy,  
  z którym pozostanie w stałym kontakcie. 

 1. Kontakt uczestnika projektu z trenerem pracy będzie odbywał się na ustalonych uprzednio warunkach (forma i przedział czasowy ustalą trenerzy z uczestnikami projektu). 

 

Obowiązki uczestnika projektu 

§ 10 

 1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

 1. pełnego i sumiennego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego etapach realizacji projektu; 

 1. dołożenia należytej staranności w celu ukończenia udziału w projekcie. 

 1. Do obowiązków uczestnika projektu należy aktywny udział w przewidzianych w projekcie formach wsparcia, zaangażowanie i staranność w działaniach, oraz współpraca ze specjalistami. 

 1. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązany jest do udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy, w tym formy i warunków zatrudnienia. 

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia trenera pracy o podjęciu zatrudnienia. 

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych mających na celu pomiar satysfakcji z udzielonego mu wsparcia oraz pomiar innych czynników istotnych z punktu widzenia jakości wdrażanego projektu. 

 

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie 

§ 11 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora (Lidera) pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).  

 1. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu: 

 1. przekroczenia 20% nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,  

 1. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie, udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz wykazywania zachowań agresywnych w stosunku do personelu i uczestników projektu),  

 1. stanu psycho-fizycznego uniemożliwiającego realizację zadań projektowych i podjęcie pracy  
  w strukturach Urzędu m.st. Warszawy,  

 1. podania w Dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji, 

 1. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy uczestnictwa. 

 1. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika,  może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności.  

 1. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków uczestnictwa w projekcie, gdyby Urząd m.st. Warszawy, jako Zleceniodawca realizacji zadania publicznego, uznał Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej projektu „Praca dla Nas!” 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zasady realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe obowiązujące w Urzędzie Miasta St. Warszawa. 

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.wazon.org.pl